Netsh – Proxy

Last updated on September 17th, 2018 at 11:37 am

netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=10.21.24.10 listenport=51234 connectaddress=10.0.0.110 connectport=51123
netsh interface portproxy show all