PfSense- “Nat” “Snort” “Antivirus” “Squid” “Wan Access” “Port Forwarding”

Nat Port Forwarding

Snort Iface set WAN 1

Snort installation

Open wan access to webconfig

Antivirus configuration and installation

Port Forwarding

Open VPN Instalasion